Τι κάνουμε

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Το Λιμενικό ταμείο Σκύρου είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), εποπτευόμενο από το Υπουργείο  Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.Το Λ.Τ Σκύρου είναι ένα από τα Λιμενικά ταμεία που παρέμεινε Κρατικό, ενώ άλλα συγχωνεύτηκαν και  άλλα ενσωματώθηκαν στους Δήμους με την εφαρμογή του «Καλλικράτη».Τον Απρίλιο του 2013 μετά από ψήφιση νομοσχεδίου καταργήθηκαν όλα τα Λιμενικά ταμεία της Εύβοιας και υπάχθηκαν σε Α.Ε της Χαλκίδας. Το Λιμενικό ταμείο της Σκύρου εξαιρέθηκε από αυτήν την εξέλιξη μετά από συνδυασμένη αντίδραση του που στηρίχθηκε απο  την τοπική κοινωνία. Η Διοικητική του αυτοτέλεια αποδείχτηκε επιτυχής αφού σήμερα το Λιμάνι της Λιναριάς θεωρείται  πρότυπο Λιμάνι και το πληρέστερο Δημόσιο της Χώρας. Το Λιμενικό Ταμείο Σκύρου είναι ο  Δημόσιος φορέας ο οποίος ασκεί την διοίκηση και την εκμετάλλευση του Λιμένα Λιναριάς. Τα όρια ευθύνης του καθορίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο  έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ ΑΑΠ 275Δ 28/8/2012.  Ο χώρος ευθύνηας του καλείται Χερσαία ζώνη και περιλαμβάνει τις Λιμενικές εγκαταστάσεις (κρηπιδώματα γλίστρες προβλήτες κ.α.χώρους), καθώς και τα αναλογούντα της Χερσαίας Ζώνης τμήματα θαλάσσιου χώρου.Η Χερσαία Ζώνη Λιμένα είναι Δημόσιο κτήμα. Την κυριότητά της έχει το Ελληνικό δημόσιο (Υπουργείο Οικονομικών-Κτηματική εταιρεία Δημοσίου).Το Λιμενικό ταμείο Σκύρου διαθέτει καθορισμένη Χερσαία Ζώνη από το 1955. Οι Χερσαία ζώνη μπορεί να τροποποιείται μετά από εγκρίσεις συναρμοδίων Υπουργείων για λόγους αναγκαίους με την ανάπτυξη η επέκταση του Λιμένα. Η έκταση της Χερσαίας Ζώνης  του Λιμένα Λιναριάς είναι 870 μέτρα σε μήκος, το εμβαδόν της 15.242 τετραγωνικά μέτρα και το συνολικό μήκος των κρηπιδωμάτων του Λιμένα είναι 440 μέτρα. Οι λοιπές Λιμενικές εγκαταστάσεις  του Νησιού (Μώλος, Αχίλλι, Πεύκος, Ατσίτσα ), δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του Λιμενικού Ταμείου Σκύρου διότι δεν πληρούν τις προυποθέσεις, (Έλλειψη νομιμότητας εγκαταστάσεων).Σημ.: Τα Λιμενικά ταμεία Διοικούν εκμεταλλεύονται και  διαχειρίζονται τις νόμιμα κατασκευασμένες και αποπερατωμένες Λιμενικές εγκαταστάσεις.


ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Το Λιμενικό έχει έσοδα από την εκμετάλλευση της Χερσαίας ζώνης και του Λιμένα .

Τα κύρια έσοδα του προέρχονται από διαφόρων ειδών τέλη και δικαιώματα που επιβάλλονται με Εθνική Νομοθεσία στις εμπορικές και επιβατικές η Τουριστικές δραστηριότητες του Λιμένα, (ποσοστό επί των εισιτηρίων πλοίων και φορτοεκφορτώσεων- τέλη ελλιμενισμού).

Τα κυριότερα βασικά έσοδα προέρχονται από το ποσοστό 2,5% επί των εισιτηρίων επιβατών-οχημάτων των  πλοίων και τα τέλη ελλιμενισμού των Τουριστικών σκαφών που χρησιμοποιούν το χαρακτηρισμένο και αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Τουρισμού, Τουριστικό καταφύγιο του Λιμένα. Το Τουριστικό καταφύγιο του Λιμένα έχει παραχωρηθεί για εκμετάλλευση απο το Λ.Τ Σκύρου με απόφαση της Υπουργού Τουρισμού από το 2010 και για διάστημα 23 ετών.   Επί πλέον έσοδα προκύπτουν λοιπά τέλη ελλιμενισμού, από παραχωρήσεις χώρων σε καταστήματα για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων αλλά και από ΝΠΙΔ που δραστηριοποιούνται στη Ζώνη Λιμένα( π.χ Παράκτιο Βενζινάδικο – Υδατοδρόμιο).

Το Λιμενικό Ταμείο εισπράττει και τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ από τις παραβάσεις στάθμευσης που βεβαιώνουν τα Λιμενικά όργανα στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα.


Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η διοίκηση του Λιμενικού ταμείου Σκύρου διορίζεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας για διάστημα 3ετιας.

Η αποδοχή του διορισμού των μελών δεν είναι υποχρεωτική. Κάθε προτεινόμενο μέλος μπορεί να αρνηθεί την ανάληψη των καθηκόντων του. Το χρονικό διάστημα άσκησης διοίκησης επεκτείνεται αυτόματα πέραν της τριετίας μέχρι την συγκρότηση σε Σώμα της επόμενης Διοίκησης.

Η Λιμενική επιτροπή αποτελείται από 6 μέλη. Υποχρεωτικά μετέχουν ο εκάστοτε Λιμενοσταθμάρχης στην θέση του αντιπρόεδρου και ο εκάστοτε επικεφαλής του τοπικού τελωνειακού γραφείου. Ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου εκλέγεται με ανοικτή ψηφοφορία των μελών της Λιμενικής επιτροπής.

Σε περίπτωση περιόδου αδιοικησίας του φορέα (πχ σε περίπτωση παραίτησης της Λιμενικής επιτροπής και μέχρι του ορισμού νέας), ο  Λιμενοσταθμάρχης εκτελεί χρέη  προϊσταμένου όλων των υπηρεσιών του Λιμενικού ταμείου.

Οι θέσεις όλων των μελών της Λιμενικής επιτροπής συμπεριλαμβανομένης και του προέδρου είναι άμισθες.

Η Λιμενική επιτροπή όπως προέκυψε απο την εκλογική διαδικασία τον Μάρτιο του 2015 απαρτίζεται απο τους εξής.

Κυριάκος Αντωνόπουλος, επιχειρηματίας, Πρόεδρος

Κοροβέση Διονυσία, Λιμενοσταθμαρχης, Αντιπρόεδρος

Μπαλάσος Μανώλης, τελωνειακός υπάλληλος, μέλος

Μανιάτη Στεφανία, αρχιτέκτων μηχανικός, μέλος

Στάθη Αμέρισσα, Ιδ. υπάλληλος, μέλος

Ψαριώτη Ελισάβετ, επιχειρηματίας, μέλος


Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το Λιμενικό ταμείο Σκύρου δεν διαθέτει μόνιμο υπάλληλο (ούτε οργανική θέση), από έτος 2006, χρονιά συνταξιοδότησης του μοναδικού του υπαλλήλου που κατείχε προσωποπαγή θέση.

Έκτοτε το αίτημα δημιουργίας οργανικών θέσεων στο Λ.Τ Σκύρου διαρκώς απορρίπτεται.

Από το 2008 σταμάτησε να χορηγείται το δικαίωμα πρόσληψης εποχικού υπαλλήλου (8 μηνίτη).

Η γραμματειακή υποστήριξη του Λιμενικου Ταμείου Σκύρου διεκπεραιώνεται απο τον Πρόεδρο και μέλη της διοιήκησης.

Η καθαριότητα του Λιμένα η φύλαξη του και οι υπηρεσίες  υποδοχής των σκαφών στο τουριστικό του καταφύγιο έχουν ανατεθεί εργολαβικά.

Η εθελοντική διάθεση αποτελεί το βασικό προσόν της ουσιαστικής ανάληψης της Διοίκησης και της διεκπεραίωσης των υποχρεώσεων, των αποφάσεων της Λιμενικής επιτροπής για την  ανάπτυξη του Λιμανιού και της εφαρμογής των επιβαλλόμενων Νομοθεσιών.

Το Λιμενικό ταμείο διαχειρίζεται και το τουριστικό καταφύγιο του Λιμένα το οποίο του παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού για 23 χρόνια με το ΦΕΚ 563Β 30/4/2010.Το τουριστικό καταφύγιο του Λιμένα αδειοδοτήθηκε την 23/6/2014 με απόφαση της Υπουργού Τουρισμού. Διαθέτει ειδικό κανονισμό Λειτουργίας, Τιμολόγιο τελών Ελλιμενισμού κλπ Παροχών.

Από το ετος 2015 και εν συνεχεία το 2016 στο Λιμάνι της Λιναριάς φιλοξενούνται φοιτητές του τμήματος περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου που κάνουν την πρακτική τους ασκηση, επικουρούν τη Λιμενική λειτουργία, παρέχουν Περιβαλλοντικές ενημερώσεις στοςυ επισκέπτες του Λιμένα και της Μαρίνας, διενεργούν ερευνες (Τουριστικό και Θαλάσσιο Παρατηρητήριο), εκτελούν δράσεις (Παιδική περιβαλλοντικη κατασκήνωση, προβολές κλπ).


Ο ΣΤΟΧΟΣ

Το Λιμενικό Ταμείο Σκύρου τα τελευταία χρόνια, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες και την έλλειψη προσωπικού , ευρίσκεται σε διαρκή αναπτυξιακή πορεία.

Στόχος του είναι η συνεχής αναβάθμιση και ανάπτυξη του Λιμένα και των προσφερόμενων υπηρεσιών σε σκάφη και επισκέπτες , ώστε να προσελκύεται όλο και περισσότερο το κοινό το οποίο  αποζητά ανταπόδοση και ποιοτικές υπηρεσίες σαν αντίκρισμα των χρημάτων που άμεσα η έμμεσα εισφέρει μέσα από τα διάφορα τέλη.

Την 9η Μαρτίου 2012  «κουρεύτηκαν» τα χρήματα του  μαζί με τα χρήματα  όλων των ΝΠΔΔ κατά την αναδιάρθρωση του Δημόσιου Χρέους. Αυτο αποτέλεσε μεγάλο πλήγμα για τους στόχους του καθώς δεν υλοποιείται ο προϋπολογισμός  και οι βασικές  υποχρεώσεις. Κατι που  αποτελεί πλήγμα για την πραγματική οικονομία αφού «κουρεύτηκαν» τα χρήματα του κόσμου και τα οποία επιστρέφονται από το Λιμενικό ταμείο υπό την μορφή αμοιβών, προμηθειών, συντηρήσεων, βελτιώσεων κλπ

Παράλληλα η ανάπτυξη – επέκταση του Λιμένα μας  θα είναι ο στόχος για την ανάκαμψη και την καθιέρωση του 6μηνου θαλάσσιου τουρισμού σε όφελος του Νησιού και της Εθνικής οικονομίας.

Το Λιμάνι της Λιναριάς , παρά την δυσμενή κοινωνική και οικονομική κατάσταση θα συνεχίζει να εξελίσσεται σε όφελος όσων το χρησιμοποιούν, και θα αποτελεί πόλο έλξης, αισιοδοξίας και εφαρμογής καινοτόμων δράσεων.

Το Λιμενικό Ταμείο Σκύρο εχει βραβευτεί με Αργυρό Βραβείο στα Βραβεία Περιβάλλοντος 2015, με Χρυσά Βραβείά  στα Βραβεία Τουρισμού 2015 και 2016 , Με τιμητική διάκριση για τις Υποδομές του Λιμένα στα Βραβείο Facilitiew Management 2015, Με το Βραβείο Ευαισθητοποίησης Δημόσιου Φορέα, στα Βραβεία Οικόπολις 2016.

Το Λ.Τ Σκύρου δια του Προέδρου του συμμετέχει ανελειπώς σε Συνέδρια Ναυτιλίας και  Τουρισμού.

Σας ευχόμαστε καλή διαµονή στην Σκύρο.

 

Εκ  µέρους  της  Λιµενικής  επιτροπής,

Ο Πρόεδρος του Λιµενικού ταµείου.

Κυριάκος  Αντωνόπουλος

 

Τηλ: 22220-96036

Φαξ: 22220-93029

email: litasky@otenet.gr

Web Site: www.linariaport.gr