Υδατοδρόμιο

ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΚΥΡΟΥ

Το υδατοδρόμιο της ΣκύρουΥδατοδρόμιο Σκύρου-Αεροπορικά για Σκύρο-Hellenic Water Airports (hellenic-waterairports.com)  αναλύει και παρουσιάζει την στρατηγική μέσω της οποίας επρόκειτο να γίνει η ανάπτυξη δικτύου υδατοδρομίων στο Αιγαίο. Βασικός στόχος της επιχείρησης είναι να καταστεί η Σκύρος σημαντικό τμήμα ενός δικτύου ικανού να αποτελέσει μια βάση η οποία θα εγγυάται την βιωσιμότητα της επιχείρησης.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Ο Φορέας Λειτουργίας Υδατοδρομίου Σκύρου θα καθορίζει τα τιμολόγια των παρεχόμενων από αυτόν υπηρεσιών, το ύψος των οποίων δεν μπορεί να είναι κατώτερο ή ανώτερο από αυτό που ορίζεται με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών – Ανάπτυξης και Ναυτιλίας με Αριθμ. Οικ. 68664/168/(ΦΕΚ50Β/15.01.2014).

Για κάθε αναχωρούντα επιβάτη από υδατοδρόμιο καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου τέλος ίσο με 5% του καθαρού ναύλου, που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο δρομολόγιο. Το ίδιο ποσό καταβάλλεται για κάθε επιβάτη και στην περίπτωση ολικής ναύλωσης αεροσκάφους, ανεξάρτητα από το ποσό που καταβλήθηκε.

Με την υπ’αριθμ 6157/24/(ΦΕΚ 655Β/17.03.2014) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών – Ανάπτυξης και Ναυτιλίας καθορίζονται οι υπόχρεοι απόδοσης του τέλους, ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσής του, τυχόν απαλλαγές εκ του τέλους, καθώς και οι κυρώσεις εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη αποδόσεως του τέλους.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για τα περιφερειακά υδατοδρόμια θα απασχολούν κατά ελάχιστο 4 με 5 άτομα προσωπικό από τα οποία θα ασχολούνται με τον τομέα των εξυπηρέτησης επιβατών, με την ασφάλεια, συντήρηση και ομαλή λειτουργία του υδατοδρομίου, ο χειριστής του σκάφους ασφαλείας και το «dock boy».

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  • Να παρέχει τις υπηρεσίες του υδατοδρομίου με ίσους όρους σε οποιοδήποτε αεροσκάφος.
  • Να ακολουθεί τις υποδείξεις των αεροπορικών και λιμενικών αρχών.
  • Να ενημερώνει και να τροποποιεί τα Εγχειρίδια Υδατοδρομίου.
  • Να εποπτεύει με κατάλληλα μέσα την υδάτινη περιοχή του υδατοδρομίου και να διατηρεί την περιοχή κίνησης των αεροσκαφών ελεύθερη από κάθε εμπόδιο.
  • Να τηρεί και να παρέχει στην Υ.Π.Α. λεπτομερή στοιχεία αεροπορικής κίνησης καθώς και αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με τα εξυπηρετούμενα αεροσκάφη, τα πληρώματα, τους επιβάτες, το φορτίο και το ταχυδρομείο.
  • Να διακόπτει τη λειτουργία του υδατοδρομίου, σε περίπτωση που διαπιστώσει την ύπαρξη κινδύνου για την ασφάλεια των πτήσεων.
  • Να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους.
  • Να μεριμνά για τη συντήρηση των λιμενικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί.
  • Να παρέχει τις υπηρεσίες του τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης εσωτερικής και κοινοτικής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.

Η προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση αεροσκαφών στα υδατοδρόμια επιτρέπεται υπό τους ακόλουθους όρους:

«Οι πτήσεις πραγματοποιούνται υπό κανόνες πτήσεως εξ’ όψεως (VFR) κατά τη διάρκεια της αεροπορικής ημέρας και υπό μετεωρολογικές συνθήκες εξ’ όψεως (VMC), με την προϋπόθεση ότι τα αναχωρούντα αεροσκάφη έχουν υποβάλλει το προβλεπόμενο από τους κανονισμούς σχέδιο πτήσης. Αμέσως μετά την προσθαλάσσωση κλείνουν το σχέδιο πτήσης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών Ελλάδος. Η παροχή εξυπηρέτησης πληροφοριών πτήσης και συνέγερσης από την αποθαλάσσωση του υδροπλάνου μέχρι την προσθαλάσσωση του ασκείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Υ.Π.Α. και διέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στην Πολιτική Αεροπορία».